Tolknet schrijft niet in op aanbesteding UWV

Eind 2017 werd bekend dat UWV de centrale uitvoerder wordt voor de tolkvoorziening voor leef- werk en onderwijssituaties. Afgelopen oktober publiceerde zij een aanbesteding waarin een externe organisatie wordt gezocht die de bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten namens UWV gaat uitvoeren. Na zorgvuldig onderzoek heeft Tolknet besloten niet in te schrijven op de aanbesteding.

In de afgelopen weken hebben wij  uitvoerig bekeken wat er nodig is om aan alle eisen van UWV te voldoen en wat dit voor (financiële) consequenties heeft voor onze organisatie. Dit zorgvuldige onderzoek heeft ons helaas doen besluiten  niet in te schrijven op de aanbesteding. We lichten dit besluit  graag toe.

 Sommige eisen nog onduidelijk

De eisen die door UWV in het Programma van Eisen zijn vastgelegd vragen om forse investeringen. Dat er investeringen gedaan moeten worden komt niet als een verrassing. Hierop waren we voorbereid. De noodzakelijke investeringen vallen vanwege de uiteindelijke eisen echter aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Daarnaast kan de exacte omvang van deze investeringen nog niet worden vastgesteld: dit omdat met betrekking tot diverse eisen aan applicaties, dataopslag en data uitwisseling nog niet duidelijk genoeg is waaraan exact moet worden voldaan. Er wordt door UWV aangegeven dat na gunning op verschillende onderdelen in overleg zal worden getreden, maar de precieze (financiële) consequenties hiervan zijn nu nog onvoldoende duidelijk. Deze onzekerheden brengen een financieel risico met zich mee als het gaat om het inschatten van de benodigde investeringen.

 Twee jaar garantie

De aanbesteding heeft een maximale looptijd van acht jaar. Hiervan zijn twee jaar gegarandeerd. Daarna kan UWV nog zes keer besluiten om voor een periode vanéén jaar te verlengen. In de aankondiging is aangegeven dat UWV voor de gehele periode van acht jaar een totaalbedrag van €3.200.000 heeft geraamd. Dit komt neer op een bedrag van €400.000 per jaar. Hoewel het slechts een raming betreft gaan we er vanuit dat dit een indicatie geeft van wat UWV als een realistische inschrijfprijs beschouwd. In onze optiek is een dergelijke inschrijfprijs volstrekt ontoereikend en kan daarvoor geen kwalitatief goede dienstverlening worden geleverd.

 Geen voorfinanciering mogelijk

Om aan de noodzakelijke investeringen te kunnen voldoen hebben we verschillende financieringsopties bekeken. Voorfinanciering door UWV bij gunning is daarbij niet mogelijk. Eventuele externe financiers zien voorfinanciering vanwege de in de aanbesteding gestelde voorwaarden en eisen als te risicovol. Zo heeft de aanbesteding weliswaar een maximale looptijd van acht jaar, hiervan zijn echter alleen de eerste twee jaar gegarandeerd. Om geen onverantwoord financieel risico te lopen moet iedere investering hierdoor worden afgeschreven op het budget van de eerste twee contractjaren. De eerste twee jaar is daardoor veel meer geld nodig dan in eventuele latere jaren. UWV vraagt met betrekking tot de inschrijfprijs echter om één jaarlijks vast bedrag op te geven, waardoor er voor mogelijk acht jaar tegen een veel te hoog jaarlijks bedrag moet worden ingeschreven.

Slagingspercentage van 98% onrealistisch

Externe financiers zien een investering mede als te risicovol, omdat bij voorbaat al duidelijk is dat er aan bepaalde eisen niet kan worden voldaan. UWV eist met betrekking tot de bemiddeling van tolkaanvragen dat de opdrachtnemer tot een slagingspercentage van 98% komt. Hoewel wij altijd streven naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage en zeker mogelijkheden zien om het huidige slagingspercentage van 90% te verhogen, is het in onze optiek volstrekt onrealistisch dat het realiseren van 98% binnen de invloedssfeer van de opdrachtnemer ligt. De eis gaat voorbij aan de oorzaken die ten grondslag liggen aan het huidige slagingspercentage, zoals bijvoorbeeld een grotere vraag naar tolken dan het beschikbare aanbod. Maatregelen die het benaderen of realiseren van 98% wellicht mogelijk kunnen maken liggen daardoor niet alleen binnen de bevoegdheden of het takenpakket van de opdrachtnemer. Wij kunnen ons daarom onmogelijk verbinden aan de eis zoals die nu is gesteld. Te meer omdat wij, en mogelijke externe financiers, beseffen dat het niet voldoen aan de eisen van de aanbesteding UWV kan doen besluiten het pakket vroegtijdig opnieuw aan te besteden.

De hoogte van de noodzakelijke investeringen en de onzekerheden en het hoge risico die daaraan gekoppeld zijn hebben ons tot de conclusie gebracht dat het voor ons helaas niet mogelijk is om in te schrijven. Tolknet wacht de verdere procedure van de aanbesteding nu af. Nadat hierover door UWV een besluit is genomen kunnen we meer vertellen over de gevolgen hiervan.