Financiering en opdracht van Tolknet

Tolknet is een stichting zonder winstoogmerk en met een duidelijke ambitie: het mogelijk maken van communicatie tussen dove, slechthorende en horende mensen. De stichting wordt gefinancierd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Tolknet als organisatie

Het stichtingsbestuur en het managementteam zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Tolknet. Controle op dit bestuur gebeurt door de Raad van Toezicht. Daarnaast is er een enthousiast team medewerkers dat zich bezig houdt met bemiddeling, advies, communicatie en administratie.
Meer over onze mensen

Tolknet heeft zelf geen tolken in dienst: tolkgebruikers gaan bij tolkinzet een directe overeenkomst aan met de tolk. Omdat Tolknet de inbreng van tolken en tolkgebruikers erg belangrijk vindt, is er regelmatig overleg via het College van Advies Tolknet (CAT).

Opdracht

UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de tolkvoorziening voor werk en onderwijs. Daarbij hoort ook het organiseren van tolkbemiddeling en advies over tolkinzet. Stichting Tolknet heeft een contract UWV om deze taken uit te voeren. Daarvoor ontvangt Tolknet een vast bedrag per jaar. In de overeenkomst met UWV staan afspraken over:

Dienstverlening aan tolkgebruikers

  • Bemiddeling van tolkaanvragen
  • Bevordering van het zelf regelen van tolken via Tolkmatch
  • Bereikbaarheid voor noodsituaties en beschikbaarheid van achterwachttolken
  • Voorlichting en advies over tolkinzet

Dienstverlening aan tolken geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal

  • Openstelling van bemiddeling: iedere RTGS-tolk mag zich aanmelden en gratis gebruik maken van Tolkmatch

Voorlichting

  • Voorlichting aan doven en slechthorenden en hun omgeving over de tolkvoorziening
  • Voorlichting aan maatschappelijke organisaties over tolkinzet

Meer over wat we doen

Verantwoording en verslaglegging

Tolknet rapporteert elk kwartaal aan haar opdrachtgever. Daarnaast informeert Tolknet alle belangstellenden jaarlijks via het jaarverslag.